Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.labeau.cz

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatel e-shopu: Adéla Zelinková

Sídlo: Skalická 827, 473 01 Nový Bor (fakturační adresa - neslouží k vrácení zboží/reklamaci)

IČ: 76665321

Telefon: +420 734 265 150

E-mail:

 • info@labeau.cz
 • noreply@labeau.cz
 • reklamace@labeau.cz (reklamace)

Adresa provozovny: Moskevská 639, 470 01 Česká Lípa
(vrácení zboží a reklamace, osobní odběr - možné po předchozí dohodě)

Provozní doba: dle objednávek

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Nejsme plátci DPH.

OBSAH:

 • Úvodní ustanovení
 • Uživatelský účet
 • Uzavření kupní smlouvy
 • Cena za zboží a platební podmínky
 • Přeprava a dodání zboží
 • Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamační řád
 • Další práva a povinnosti smluvních stran
 • Ochrana osobních údajů /GDPR
 • Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies a jiných technologií
 • Závěrečná ustanovení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona: Adéla Zelinková, se sídlem Skalická 827, Nový Bor, identifikační číslo: 76665321, nezapsána v obchodním rejstříku (dále jen "prodávající"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.labeau.cz (dále jen "webová stránka") a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou majetkem provozovatele internetového obchodu LaBeau.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Provozovatel není povinen jakkoliv sledovat obsah uživatelského účtu a za původ tohoto obsahu neodpovídá.

2.8. Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a marketingovým akcím provozovatele. Tyto údaje nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Provozovatel postupuje tak, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem dobrovolně, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním adresovaným provozovateli.

2.9. Za písemné vyjádření nesouhlasu podle bodu 2.8. se v tomto případě považuje i elektronická forma vyjádření.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží a jsou majetkem provozovatele internetového obchodu LaBeau.

3.3. Fotografie zboží zobrazované prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu mohou být pouze ilustrativní. I s ohledem na sortiment zboží prezentovaný prodávajícím, nezahrnuje zboží ani jeho cena poskytnutí tzv. certifikátu pravosti kamene prodávajícímu.

3.4. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Pokud je cena chybně uvedena jako nulová, automaticky není platná. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

3.5. Není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
3.7. Kupující bere na vědomí, a souhlasí s tím, že pokud určitý kámen není ve webovém rozhraní obchodu výslovně označen jako "pravý přírodní kámen", může se jednat o kámen který:

3.7.1. je tzv. rekonstruovaným kamenem z rozmělněného kamene a pryskyřic - typicky např. jantar či tyrkys - tzv. tyrkenit;

3.7.2. je syntetickým kamenem - např. opalit či zlatý avanturín, které jsou většinou ze skla s příměsí třeba mědi apod.;

3.7.3. je kamenem kompozitním, tzv. dubletem či tripletem, kdy je tenká vrstva přírodního materiálu překryta jiným buď přírodním či umělým materiálem - typicky opálové dublety a triplety;

3.7.4. je kamenem přírodním, podobným pravému přírodnímu kamenu, avšak upravovaným technologicky (tepelně, vakuově apod.) do barvy a vzhledu jiného kamene, jenž je uváděn na trh pod obchodním jménem pravého přírodního kamene s přívlastkem "indický".

3.8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.8.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.8.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.8.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.13. Kupní smlouva vzniká na základě vytvoření objednávky po Internetu, telefonicky nebo po osobní dohodě.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 766653216/2010, vedený u společnosti Fio Banka (dále jen "účet prodávajícího")

4.1.3. bezhotovostně platební kartou, či hotovostně při osobním převzetí zboží na adrese provozovny.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby hotovostní či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad.

4.7. Nejsme plátci DPH.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.2. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezúplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

5.3. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.7. Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od přijetí platby, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

5.8. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 2 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

5.9. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5.10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

6.1.1. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (viz. další body). V souladu se zákonem č. 367/2000 odst. 6

6.1.2. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

6.1.3. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

6.1.4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Při vrácení zboží kupujícím, které je vyráběno, kompletováno či upravováno na zakázku, zaplatí kupující prodávajícímu 149,- Kč včetně DPH, což jsou náklady na výrobu. Tato částka bude odečtena z celkové kupní ceny a kupujícímu bude vráceno o 149,- Kč méně.

6.1.5. Při požadavku na změnu velikosti zaplatí kupující prodávajícímu 120,- Kč na bankovní účet 766653216/2010, což jsou náklady na výrobu a opětovné dodání zboží a zašle zboží k výměně na adresu Moskevská 639, Česká Lípa, 470 01.

6.1.6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání obsahu či u smluv o poskytování služeb, za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

6.1.7. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

6.1.8. V případě, že kupující není spotřebitel a zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (uvedení IČ na dokladu), právo na odstoupení nevzniká. Při nákupu na IČ prodejce odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, a to i když se projeví později, a reklamovat tak lze pouze vady, které měla věc už při převzetí, a ne ty, které vznikly později. Kupující by tedy měl při nákupu na IČ zboží ihned po převzetí zkontrolovat a případné vady bezodkladně reklamovat, na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.

6.1.9. Storno objednávky ze strany prodávajícího
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Je-li u zboží omylem uvedena nulová cena, objednávka takového zboží se automaticky považuje za neplatnou.

6.1.10. Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na adresu naší provozovny: Moskevská 639, Česká Lípa, 470 06, a to za následujících podmínek:

- musí být v původním nepoškozeném obalu;

- nesmí být použité;

- musí být nepoškozené;

- musí být kompletní;

- s originálním dokladem o koupi.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 10 % kupní ceny objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu v případě, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

6.2. Jakost při převzetí

6.2.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.2.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.2.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.2.4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.2.5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nebo nedodržení návodu k použití.

6.5. Za vadu zboží nelze považovat opotřebení zboží kupujícím, vrstva povrchové úpravy se při běžném používání časem opotřebuje, což je standardní a není to bráno jako vada zboží. Pro maximální možnou životnost šperků doporučujeme o produkty adekvátně pečovat viz. Péče o náramek.

6.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotografie zboží zobrazované ve webovém rozhraní obchodu mohou být ilustrativní a že zejména skutečná barevnost, struktura a vzhled kamene se může od tohoto ilustrativního vyobrazení lišit. Tímto není dotčeno právo kupujícího obdržet na základě kupní zboží dohodnuté kvality.

6.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny po předchozí dohodě, či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@labeau.cz.

6.8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.9. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi či zasláním čísla objednávky a dalších důkazů o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

6.10. K reklamaci je možné využít REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@labeau.cz - Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

7.4. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

7.7. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ /GDPR

8.1. Veškeré informace o ochraně osobních údajů naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou platné od 1. 12. 2018 a jsou plně v souladu s nařízením GDPR.

8.2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.3. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES A JINÝCH TECHNOLOGIÍ

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Eshop www.labeau.cz používá cookies či podobné technologie pro analýzu trendů, správu webu, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Uživatelé mohou kontrolovat používání cookies na úrovni jednotlivých prohlížečů.

9.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

9.4. Uživatel může povolit nebo zakázat používání a akceptování cookies v jeho počítači. Pokud jsou soubory cookies blokovány uživatelem, může to zabránit možnosti registrace nebo provádění jiných interaktivních funkcí na stránkách, ale nebude to mít vliv na možnost uživatele provozovat obecné navigace v rámci webu.

9.5. Emailová adresa k zasílání informačních mailů nebude použita k jiným účelům. Tato informace nebude sdílena s žádnými třetími stranami.

9.6. Eshop Labeau nemá v úmyslu a nebude záměrně shromažďovat, požadovat nebo vyžadovat osobní informace od osob mladších 18. let bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce. Pokud je uživatel nezletilý, neměl by v žádném případě vkládat své osobní informace bez předchozího vydání souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce.

9.7. Naše stránky zahrnují funkce sociálních médií, jako je například tlačítko Facebook like, nebo widgety, jako je tlačítko Sdílet či interaktivní mini-programy umístěné na našich stránkách. Tyto vlastnosti mohou uložit vaši internetovou adresu z protokolu, informace o tom, které stránky jste navštívili na našem webu a mohou nastavit cookie k povolení funkcí tak, aby správně fungovaly. Vlastnosti a widgety sociálních médií jsou buď provozované třetí stranou, nebo jsou umístěny přímo na našich stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Moskevská 639, 470 01 Česká Lípa

telefon +420 734 265 150

adresa elektronické pošty:

 • info@labeau.cz
 • reklamace@labeau.cz
 • noreply@labeau.cz

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2018.

Přílohy ke stažení:

Odstoupení od smlouvy

Reklamační formulář